Regulamin udziału w koncercie

Organizowanym w klubie Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe, al. Muzyków 1, 41-500 Chorzów

§1. Zakres obowiązywania

  1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas koncertów organizowanych przez Leśniczówka Sp. z o.o., Fundację Leśna Muza oraz Wykonawców, będącymi organizatorami poszczególnych koncertów i wydarzeń, na terenie i w obiekcie należącym do klubu Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe. 
  2. Wejście na teren obiektu oznacza bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku imprez biletowanych zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją i przestrzeganiem poniższego Regulaminu. 

§2. Ogólne warunki uczestnictwa w koncercie:

  1. Organizator i właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, jeżeli nie mogą się one odbyć z przyczyn od niego niezależnych.
  2. Organizator i właściciel obiektu nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na koncert lub imprezę, która z przyczyn niezależnych od organizatora i właściciela obiektu, została odwołana lub odbyła się jedynie w części. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet.
  3. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.
  4. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, za zgodą posiadacza biletu, organizator lub właściciel obiektu może zmienić jego miejsce siedzące/stojące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w cenie lub w przypadku niewyrażenia przez niego zgody na zamianę, kwota, jaką zapłacił on za bilet.

§3. Zasady bezpieczeństwa.

  1. Niezależnie od postanowień i dyrektyw, wskazanych na bilecie lub umieszczonych na tablicy na terenie obiektu, Organizator i właściciel obiektu informuje, iż:
   1. Może odmówić wstępu na teren obiektu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
   2. Przy wejściu na teren obiektu uczestnik zobowiązany jest okazać ważny bilet (zaproszenie) oraz poddać się kontroli służbom porządkowym, w zakresie określonym niniejszym regulaminem.
   3. Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników takich jak broń palna, piła łańcuchowa, broń gazowa, paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser, wskaźnik laserowy, oraz przedmiotów które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych.
   4. Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych, metalowych, plastikowych i parasoli.
   5. Zabronione jest wchodzenie i przebywanie na imprezie osób, których ubiór narusza dobre obyczaje, zawiera elementy niebezpieczne (pasy  z metalowymi ćwiekami, bransolety ostro zakończone, łańcuchy itp.) lub uniemożliwiające identyfikację (szaliki zasłaniające twarz, kaptury, kominiarki) oraz nosi znamiona akcji reklamowej. 
   6. Zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu, również papierosów elektronicznych – z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
   7. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa wstępu na organizowane imprezy pomimo posiadania ważnego biletu wstępu. Osoby, u których przy wejściu na obiekty zostanie ujawniony stan wskazujący na spożycie alkoholu lub środków odurzających, zobowiązuje się do natychmiastowego opuszczenia miejsca pod rygorem ich wyprowadzenia przez służby porządkowe.
   8. Uczestnicy koncertu/imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach i kartach wstępu. W przypadku miejsc siedzących uprawnia to do zajęcia miejsca siedzącego lub stania wyłącznie przed własnym miejscem siedzącym. Zabrania się stania w przejściach, na schodach lub innych drogach ewakuacyjnych.
   9. Wywieszanie transparentów plansz bez zgody właściciela obiektu jest niedozwolone.
  2. Ponadto zakazuje się:
   1. Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku (bariery, ogrodzenia, płoty, mury, dachy itp.).
   2. Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników,
   3. Rzucania jakimikolwiek przedmiotami.
   4. Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora lub właściciela obiektu.

§4. Warunki bezpieczeństwa.

  1. Organizator lub właściciel obiektu zatrudnia służby porządkowe i informacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy.
  2. Służby te uprawnione są do:
   1. Sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie, np. posiadania ważnego biletu.
   2. Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą na imprezę przedmioty, o których mowa w Regulaminie.
   3. Wzywania osób do opuszczenia imprezy w przypadku braku uprawnień do przebywania na imprezie lub naruszenia postanowień regulaminu.
   4. Ujęcia i niezwłocznego przekazywania Policji osób stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
   5. Usunięcia z miejsca imprezy osób, które swoim zachowaniem zakłócają imprezę.
   6. Nie wpuszczenia na imprezę osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w Regulaminie obiektu.
  1. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§5. Zagrożenia

  1. Organizator i właściciel obiektu informują, że uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie obiektu podczas koncertu/imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję.
  2. Organizator i właściciel obiektu informują, że w trakcie występów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z uczestników oraz osoby wymienione powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej przed podjęciem decyzji o przebywaniu na terenie obiektu podczas koncertu/imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie koncertu/imprezy organizator i właściciel obiektu zaleca uczestnikom imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu. 

§6. Postanowienia końcowe

  1. Osoby nie przestrzegające ustaleń Regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych zostaną usunięte z obiektu bez prawa do zwrotu równowartości pieniężnej za zakupiony bilet wstępu.
  2. Organizator i właściciel obiektu mają prawo do rejestrowania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania się uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  3. Organizator ani właściciel lokalu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności stany wyjątkowe, warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, Nr 110, poz. 351).

§7. Dodatkowe zasady w okresie stanu epidemii w Polsce

  1. Zasady udziału w koncercie.
   1. Udział w koncercie jest dopuszczony pod warunkiem zakrycia przez uczestnika nosa i ust oraz podpisania oświadczenia o świadomości stanu wiedzy na temat zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wykluczającego fakt przebywania na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
   2. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego zabezpieczenia materiałów ochrony osobistej umożliwiających zakrycie nosa i ust. 
   3. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z rozmieszczonych w widocznym miejscu środków do dezynfekcji rąk, które zapewnia Organizator lub właściciel obiektu oraz do zachowywania ciągłego dystansu pomiędzy uczestnikami wydarzenia min. 1,8 metra. 
   4. Obowiązek zachowania odległości nie dotyczy uczestników, którzy:
    1. uczestniczą w koncercie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia
    2. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
    3.  zamieszkują lub gospodarują wspólnie
  2. Procedura wejścia i wyjścia publiczności.
   1. Podczas wchodzenia na koncert oraz podczas wychodzenia widzowie zobowiązani są do zachowania dystansu między sobą min. 1,5 metra.
   2. Widzowie zobowiązani są do noszenia środków ochrony osobistej zakrywającej usta i nos aż do momentu całkowitego opuszczenia miejsca koncertu.
  3. Bezpieczeństwo danych osobowych. 
   1. W celu zapewnienia ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych organizator uwzględnia wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” i w związku z powyższym gromadzi dane osobowe uczestników oraz obsługi koncertu. 
   2. Dane osobowe gromadzone są w celu umożliwienia łatwego kontaktu z uczestnikami koncertu po jego zakończeniu. 
   3. Organizator koncertu zbiera następujące dane osobowe: 
    1. imię i nazwisko, 
    2. telefon kontaktowy,
    3. pisemne oświadczenie uczestnika, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1. Do Regulaminu.
   4. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 3  jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (RODO art. 6 ust. 1 lit. d) oraz jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego (RODO art. 9 ust. 2 lit. i).
   5. Organizator zapewnia ochronę zebranych danych osobowych zgodnie z ustanowioną Polityką Bezpieczeństwa. Dostęp do danych osobowych podlega kontroli dostępu. Uzyskanie dostępu do danych możliwe jest na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez administratora danych. Dostęp do danych posiada ograniczona liczba osób upoważnionych i działających na polecenie administratora (tj. wybrani pracownicy organizatora koncertu). Osoby te zostały zobowiązane do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań.
   6. Dane osobowe uczestników i personelu obsługującego wydarzenie mogą być udostępniane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi koncertu. Dane osobowe mogą być udostępnione na pisemny, umotywowany wniosek przekazany do Administratora danych.
   7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni od momentu zakończenia wydarzenia, po czym będą komisyjnie niszczone.
   8. Dodatkowe zasady obowiązują do ogłoszenia zakończenia stanu epidemicznego w Polsce lub do momentu wprowadzenia kolejnych zmian w zasadach dotyczących dystansu społecznego i organizacji imprez kulturalnych przez odpowiednie organy państwowe.

Załącznik nr 1 – oświadczenie uczestnika koncertu

Oświadczenie uczestnika koncertu

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko:……………………………………………….

Telefon:…………………………………………………………

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Administratora Danych moich danych osobowych odpowiednim przedstawicielom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

data…………….                                                 podpis……………