Regulamin Klubu

Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe, al. Muzyków 1, 41-500 Chorzów

 1. Osoby przebywające w Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu na koncert/imprezę, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 2. Osoby przebywające w Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. Uczestnicy imprez są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 3. Osoby do lat 18 obecne na imprezie powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe.
 5. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 4 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren klubu.
 6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora.
 7. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe, będące w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe zostaną wyproszone z lokalu.
 8. Zakazuje się wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez; sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
 9. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w klubie.
 10. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.
 11. W Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego miejsc dla palących.
 12. Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
 13. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni [dokumenty, klucze, portfele, telefony itp.] Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.
 15. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator imprezy.